Blog

pełna księgowość

Co to jest pełna księgowość?

Pełna księgowość nie jest wymagana u każdego przedsiębiorcy. Z tego względu prowadzona jest księgowość uproszczona, która prowadzona jest w formie Księgi Przychodów i Rozchodów, Ryczałtu lub w formie Karty Podatkowej. Z księgowości uproszczonej mogą korzystać osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, a także spółdzielnie socjalne, których poprzedni rok obrotowy wynosił maksymalnie 2 mln euro. Zatem na czym polega pełna księgowość?

Pełna księgowość – co to jest?

Na temat prowadzenia księgowości uproszczonej poświęcę osobny wpis. Dziś chciałabym omówić pełną księgowość i do kogo należy obowiązek jej prowadzenia. Skoro uproszczona księgowość dotyczy przedsiębiorstw, których maksymalny obrót roczny wynosi 2 mln euro, to siłą rzeczy pełna księgowość będzie obejmować już te, które tę granicę przekroczyły.

Będą to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowe i komandytowo – akcyjne oraz właśnie te, których przychody ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy przekroczyły 2 mln euro. Właśnie te podmioty są zobligowane do prowadzenia pełnych ksiąg.

Wszystkie operacje gospodarcze muszą zostać ujęte w księgach rachunkowych, w skład których wchodzą dzienniki, księga główna, księgi pomocnicze, zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej, a także sald ksiąg pomocniczych oraz wykaz składników aktywów i pasywów.

W ten sposób ewidencjonowane są przychody i koszty firmy oraz stan majątku całego przedsiębiorstwa m.in. wyposażenie, towar, majątek na koncie oraz w gotówce. Pełna księgowość, od uproszczonej księgowości, różni się tym, że jest ona bardziej złożona i posiada skomplikowany system księgowania. Bardzo dokładnie prowadzone są wszystkie rozliczenia. Dzięki pełnej księgowości rzetelnie rozliczane są przelewy przychodzące i wychodzące oraz reszta transakcji finansowych w firmie. Ma to na celu również dać pogląd w jakiej kondycji finansowej jest dana spółka.

Pełna księgowość z biurem rachunkowym

Do prowadzenia pełnej księgowości niezbędny jest udział działu księgowości lub zewnętrznego biura rachunkowego. Jako księgowa Wrocław oferuję usługi z zakresu prowadzenia pełnej księgowości, która obejmuje opracowywanie polityki rachunkowości, planu kont, sporządzanie deklaracji, sprawozdań finansowych, a także księgowanie dokumentów, prowadzenie rejestrów VAT oraz ewidencji dodatkowych i rozrachunków z kontrahentami już od 500 złotych netto miesięcznie. Dokładniejsze koszty księgowości przedstawiam w osobnym artykule.

Zapraszam Państwa do mojego kolejnego wpisu, w którym omawiam dwa różne podatki we wpisie – Vat czy ryczałt. Co wybrać? Gdzie to pytanie zadają sobie przedsiębiorcy, którzy decydują się na założenie własnej działalności gospodarczej.