Blog

Dotacja z PFRON na działalność gospodarczą

PFRON jest to skrót dotyczący Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  Dzięki niemu pracodawcy mogą otrzymać dofinansowanie na zatrudnienie osoby niepełnosprawnej, w postaci zwrotu kosztów wynagrodzenia oraz składek ZUS. Z pomocy mogą skorzystać również osoby niepełnosprawne, które myślą o założeniu działalności gospodarczej.

Pracodawcy coraz chętniej decydują się na zatrudnienie osoby niepełnosprawnej nie tylko ze względu na to, że jej kompetencje są na równi lub wyższe z osobami pełnosprawnymi, lecz również dzięki tym formom dotacji.

Jak to wygląda w praktyce?

Przede wszystkim jest to forma dotacji bezzwrotna. Jest ona przyznawana osobom niepełnosprawnym, którzy chcą założyć działalność gospodarczą, rolniczą lub poprzez wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

Aby skorzystać z pomocy, która jest udzielana przez powiatowy Urząd Pracy należy:

  • Być osobą niepełnosprawną,
  • Posiadać status osoby bezrobotnej lub poszukującej zatrudnienia, zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy

Warunkiem, umożliwiającym skorzystanie z dofinansowania z PFRON jest by osoba, która chce ubiegać się o pomoc finansową, nigdy wcześniej z takiej formy dotacji nie korzystała. Chcąc ubiegać się powtórnie o środki na dofinansowanie działalności, musi minąć 12 miesięcy od zamknięcia działalności gospodarczej.

Jeśli chodzi o wysokość dotacji, jest ona uzależniona tym, na jaki okres osoba niepełnosprawna zobowiąże się prowadzić działalność gospodarczą, rolniczą lub chciałaby wnieść wkład do spółdzielni socjalnej.

Pierwszym przypadkiem jest prowadzenie działalności przez co najmniej 12 miesięcy. Dotacja wyniesie nie więcej niż sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia. Natomiast jeśli osoba niepełnosprawna zapewni, że będzie zajmować się swoją działalnością gospodarczą przez 24 miesiące, wysokość dotacji będzie przyznana między sześciokrotnością, a piętnastokrotnością przeciętnego wynagrodzenia.

Chcąc mieć wgląd na aktualne dane dotyczące wysokości przeciętnego wynagrodzenia, można znaleźć je na stronie www.pfron.org.pl

Co zrobić by dostać wsparcie?

W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 17 października 2007 roku, określone są reguły jak i kto może się ubiegać o dofinansowanie z PFRON. Aby uzyskać dotację należy przygotować i złożyć wniosek do powiatowego Urzędu Pracy w miejscu swojego zamieszkania. Trzeba pamiętać o tym, że każdy urząd może posiadać inną wersję wniosku. W tym wypadku można to sprawdzić na stronach internetowych poszczególnych Urzędów Pracy. Dodatkowym aspektem jest zobowiązanie się do prowadzenia działalności przez kolejne 12 lub 24 miesiące.

Pracownik urzędu weryfikuje przesłany wniosek i analizuje przewidywane efekty ekonomiczne przedsięwzięcia, wysokość własnego wkładu finansowego osoby, która ubiega się o dotację, jej uprawnienia i kwalifikacje oraz ocenia wydatki na rozpoczęcie działalności w oparciu o wnioskowane środki.

Odpowiedź na złożony wniosek dotrze do zainteresowanego i zostanie udzielona pisemnie. Jeżeli będzie pozytywna, to mogą odbyć się negocjacje dotyczące umowy, a następnie jej podpisanie przez obie zainteresowane strony. Środki zostają przekazane wnioskodawcy w ciągu 14 dni od zakończenia negocjacji. Następnie należy przedstawić dokument potwierdzający wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub wpis z Krajowego Rejestru Sądowego.