Blog

Dotacje dla firm

Dotacje dla firm

Wielu przedsiębiorców na samym początku drogi ma problemy ze zgromadzeniem kapitału na działalność gospodarczą. Dotacje dla małych i średnich przedsiębiorstw z Unii Europejskiej są wsparciem dla osób, które mają zamysł na własny biznes i pragną otworzyć działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy w latach 2014-2020 są największymi beneficjentami funduszy europejskich. W 2019 roku do CEIDG zostało wpisanych ponad 309 tysięcy nowych przedsiębiorstw. Firmy te mogą pozyskiwać dotacje z funduszy unijnych, których celem jest wzrost gospodarczy i wzrost zatrudnienia. Jakie istnieją dofinansowania dla firm? O jakie wsparcie najlepiej się ubiegać?

Pieniądze na rozwój firmy – z jakich programów warto skorzystać?

Na rozwój przedsiębiorstw w latach 2014-2020 zostało przeznaczonych blisko 20 mld EUR. Dofinansowanie dla firm jest największym działem, który wspiera Unia Europejska poprzez przeznaczane dotacje unijne. Pokrótce wyjaśnię Państwu z jakich funduszy i na jakich zasadach można pozyskać dodatkowe finansowanie. Dotacje dla firm można uzyskać z pięciu głównych funduszy unijnych. We wpisie uwzględnię tylko te najbardziej nastawione na przedsiębiorstwa:

Numer 1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Ma na celu wzmacnianie spójności gospodarczej i społecznej i zmniejszanie dysproporcji pomiędzy państwami członkowskimi. Jednym z obszarów, który obejmuje EFRR jest wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw.

Numer 2. Europejski Fundusz Społeczny

Środki przeznaczane są na inwestycję w rozwój i kompetencje osób, w celu zwiększenia zatrudnienia i kształcenia w Unii Europejskiej. Inwestycje uwzględniają promowanie zatrudnienia i wspieranie mobilności siły roboczej, zwalczanie ubóstwa czy poszerzanie umiejętności pracowników.

Numer 3. JEREMI2

W ramach programu JEREMI2, który jest realizowany ze środków Unii Europejskiej i przeznaczony dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także start-up’ów, finansowanie dotyczy rozwoju przedsiębiorczości, wzmocnienia pozycji na rynku i ich konkurencyjności, a także zachęcić firmy do inwestycji.

Numer 4. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Celem programu jest pomoc przedsiębiorstwom w innowacyjnych projektach dotyczących produktów lub usług, aby wprowadzić je na rynek i inne prace badawczo – rozwojowe.

Dotacja na pracownika – jakie są warunki i wysokość?

Przedsiębiorcy, którzy chcą poszerzyć swoją działalność i stworzyć nowe miejsca pracy, mogą ubiegać się o przyznanie dotacji na ten cel. Warunkiem przyznania środków finansowych, jest zatrudnienie osoby bezrobotnej, która jest zarejestrowana w Urzędzie Pracy. Dotyczy to kosztów wyposażenia nowego, stworzonego stanowiska pracy. Suma nie może przekroczyć 6-krotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Wymogiem zastosowanym do przedsiębiorcy jest również to, aby działalność gospodarcza była prowadzona minimum 6 miesięcy i w tym czasie żaden pracownik nie utracił pracy z jego inicjatywy.

Przedsiębiorstwo nie może się znajdować w trudnej sytuacji ekonomicznej. Dofinansowanie to można uzyskać z Funduszu Pracy, a jego wysokość zależy od poniesionych kosztów przez przedsiębiorcę na rzecz stworzenia nowego stanowiska pracy.