Blog

emerytura 4+

Emerytura 4+

Emerytury dla matek to projekt przygotowany przez partię rządzącą i ogłoszony na początku stycznia 2019 roku. Jest to rodzicielskie świadczenie uzupełniające, które ma zapewnić środki konieczne do utrzymania dla osób rezygnujących z pracy zawodowej, w celu wychowania dzieci. Projekt Mama Cztery Plus, jak sama nazwa wskazuje, dotyczy tych matek, które urodziły czwórkę lub więcej dzieci. W dzisiejszym wpisie chciałabym Państwu przedstawić szczegóły tego programu.

Emerytura dla matek 4 dzieci – od kiedy?

Świadczenie uzupełniające przeznaczone jest dla matek, który urodziły i wychowały co najmniej czwórkę dzieci. W przypadku jej śmierci lub porzucenia o pieniądze może się ubiegać ojciec dzieci. Projekt, który funkcjonuje od 1 marca 2019 roku, dotyczy matek, które ukończyły 60 rok życia. Warunek ten dotyczy również ojca, który musi mieć skończone 65 lat.

Dopłata do emerytury za dzieci może zostać rozpatrzona pozytywnie, jeśli zostaną spełnione pozostałe kryteria. Aby otrzymać świadczenie należy:

  • Mieszkać w Polsce i mieć tutaj ośrodek interesów życiowych przez minimum 10 lat,
  • Posiadać polskie obywatelstwo lub
  • Posiadać obywatelstwo jednego z krajów członkowskich UE lub EFTA oraz mieć prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce,
  • Pobyt rodziców musi być zalegalizowany,
  • Być rodzicem dzieci własnych, współmałżonka, przysposobionych lub dzieci przyjętych w ramach rodziny zastępczej.

Emerytura dla matek wychowujących dzieci – ile wynosi?

W roku 2020 emerytura dla matek wynosiła 1200 zł brutto, z zaznaczeniem, że będzie co roku waloryzowana. Jeżeli matka dzieci pobiera już emeryturę niższą, niż została ujęta w programie Mama 4 Plus, wtedy pozostała kwota jest jej dopełnieniem. Nie ma możliwości pobierania dwóch świadczeń emerytalnych.

Emerytura dla matek 4 dzieci – wniosek

We wniosku, który należy przesłać do ZUS-u lub KRUS-u, oprócz swoich danych osobowych, adresu zamieszkania, adresu do korespondencji, informacji o sposobie wypłaty świadczenia i oczywiście podpisu, dołączmy następujące dokumenty:

  • Akty urodzenia dzieci lub orzeczenia sądu o sprawowaniu pieczy zastępczej,
  • Dane osobowe dzieci,
  • Oświadczenie o sytuacji finansowej.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.zus.pl . W przypadku ojca dziecka, który stara się o przyznanie mu świadczenia, musi on zawrzeć dodatkowe informacje odnośnie daty zgonu matki lub porzucenia przez nią dzieci albo zaniechania wychowywania. Musi to zostać udokumentowane. Decyzję o przyznaniu świadczenia podejmie prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a w odniesieniu do rolników – prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Zachęcam do zapoznania się z ustawą z dnia 31 stycznia 2019 roku o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym. Według informacji z 2020 roku, blisko 55 tys. osób skorzystało z programu Mama 4 Plus. Szacunkowo może on objąć ponad 80 tys. osób, a jego koszty sięgać mają 1 mld. złotych. Jest to jeden z elementów, które budują politykę socjalną państwa. Pozostałymi świadczeniami, o które mogą starać się rodzice są 500+, 300+ oraz 1000+. Ich szczegóły przedstawię w kolejnym wpisie.