Blog

wypowiedzenie

Forma i treść wypowiedzenia

Wypowiedzenie umowy może być zarówno ze strony pracownika lub pracodawcy. Zawarte są w nim określone punkty, m.in. okres wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony lub nieokreślony. Zgodnie z prawem pracy, oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę powinno zostać dostarczone do drugiej strony w formie pisemnej, zawierającym własny, odręczny podpis. Jest to o tyle istotne, że w przypadku sporu sądowego, organ ten uzna rozwiązanie umowy za nieważne. Jaka powinna być treść i forma wypowiedzenia?

Wypowiedzenie umowy – okres wypowiedzenia

Okresy wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony i nieokreślony są związane z czasem przepracowanym w firmie przez osobę zatrudnioną. W art. 36 Kodeksu pracy okres ten wynosi:

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Istnieje możliwość rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez samego pracodawcę. Może to nastąpić z winy pracownika, który dopuścił się ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych, popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa i nie ma możliwości zatrudnienia go na zajmowanym stanowisku. Szczegóły zawarte są w art. 52 Kodeksu pracy.

Jak powinna wyglądać treść wypowiedzenia?

Sama treść powinna zawierać dane pracownika oraz pracodawcy, datę oraz miejscowość, datę zawarcia przez obie strony umowy i okres wypowiedzenia przysługujący pracownikowi. Strona, która zgłasza chęć wypowiedzenia umowy o pracę, powinna podpisać się własnoręcznie. Natomiast pracodawca po otrzymaniu wypowiedzenia, zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia wypowiedzenia pracownika.

Pracodawca zwalniając pracownika musi zawrzeć w jego treści informację o powodach zwolnienia, uzasadniając wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy.

Ochrona praw pracowniczych przy wypowiedzeniu

W Kodeksie pracy zawarte są zapisy, które zabraniają zwolnienia pracownika w określonych warunkach. W myśl art. 39 pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do otrzymania praw emerytalnych.

Zwolnienia nie mogą się spodziewać również pracownicy, którzy przebywają na urlopie oraz w innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy. Warto zaznaczyć, że w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji firmy, nie stosuje się powyższych zapisów.

Pracownik, który nie zgadza się z wypowiedzeniem umowy o pracę przez pracodawcę, może odwołać się od tej decyzji do sądu pracy. Jeżeli w tym przypadku sąd przyzna rację pracownikowi, nakazuje przywrócenie pracownika do pracy lub zasądza odszkodowanie. Jego wysokość wynosi trzykrotność wynagrodzenia.

Ochrona pracowników i zwolnienia z pracy dotyczy również kobiet w ciąży, pracowników korzystających z urlopu macierzyńskiego oraz wychowawczego. To istotna wiedza dla pracodawcy w przypadku wręczenia takiej osobie wypowiedzenia umowy o pracę.