Blog

Jak liczyć okres wypowiedzenia umowy o pracę?

Każda umowa może zostać rozwiązana zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika. Nieistotny tutaj jest fakt, czy jest ona zawarta pomiędzy stronami na okres próbny, na czas określony czy nieokreślony. Ważne jest, by w momencie wypowiedzenia takiej umowy przez którąś ze stron, uwzględniała okres wypowiedzenia. Szczegółowe kwestie dotyczące czasu i sposobu rozwiązania umowy regulują przepisy Kodeksu pracy.

Na co zwrócić uwagę przy obliczaniu okresu wypowiedzenia?

Okres wypowiedzenia umowy zależy od długości trwania stosunku pracy z obecnym pracodawcą. W Kodeksie pracy wyróżniamy trzy takie przypadki:

  • Okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie, gdy pracownik jest zatrudniony krócej niż sześć miesięcy,
  • Okres wypowiedzenia wynosi jeden miesiąc, gdy pracownik jest zatrudniony co najmniej sześć miesięcy,
  • Okres wypowiedzenia wynosi trzy miesiące, gdy pracownik jest zatrudniony co najmniej trzy lata

Osoby zatrudnione na okres próbny również mają uwzględniony okres wypowiedzenia. W tym przypadku sytuacja przedstawia się następująco:

  • Jeśli umowa, którą zawarli ze swoim pracodawcą dotyczy zatrudnienia na okres mniejszy niż 2 tygodnie, przysługuje im trzydniowy okres wypowiedzenia,
  • Jeśli pracownik przepracował co najmniej dwa tygodnie – jeden tydzień,
  • Z kolei dwa tygodnie wypowiedzenia posiada zatrudniony w przypadku umowy zawartej na trzy miesiące

Jak obliczyć okres wypowiedzenia?

Okres wypowiedzenia może zostać wyliczony w trzech formach – w dniach, w tygodniach oraz w miesiącach. Aby wyjaśnić jak najdokładniej sposób przebiegania wypowiedzenia, posłużę się przykładami.

Gdy okres wypowiedzenia jest liczony w miesiącach, moment jego rozpoczęcia następuje pierwszego dnia kalendarzowego miesiąca, po którym zostało złożone wypowiedzenie.

I tak o to Pan Jan, który jest zatrudniony w firmie produkcyjnej od 2 lat wręczył wypowiedzenie swojemu pracodawcy w dniu 15 marca 2019 roku. W myśl przepisów Kodeksu pracy, Panu Janowi przysługuje okres miesięcznego wypowiedzenia. Zatem jego wypowiedzenie rozpoczyna się z dniem 1 kwietnia i kończy się ostatniego dnia tegoż miesiąca.

W przypadku, gdy okres wypowiedzenia zostanie wyliczony w tygodniach to moment, w którym rozpocznie się jego bieg, jest to pierwsza niedziela występująca po dniu wręczenia wypowiedzenia pracodawcy.

Posłużę się tutaj przykładem Pana Piotra, który został zatrudniony w pewnej firmie na okres próbny na 3 miesiące. Pracodawca nie zdecydował się przedłużyć Panu Piotrowi umowy i złożył wypowiedzenie w dniu 14 maja. Wypowiedzenie rozpoczyna swój bieg w niedzielę 17 maja i kończy po upływie 2 tygodni – w sobotę 30 maja.

Na samym końcu opiszę okres wypowiedzenia liczony w dniach. W tym przypadku moment rozpoczęcia okresu, w którym pracownik jest na wypowiedzeniu, następuje na kolejny dzień roboczy po dostarczeniu przez niego dokumentu swojemu pracodawcy.

W takim wypadku przedstawia się to następująco. Pan Kacper został zatrudniony na okres próbny trwający 2 tygodnie w dniu 11 maja. Złożył swoje wypowiedzenie 13 maja. Wypowiedzenie zaczyna obowiązywać od 14 maja. Przysługuje mu z racji stażu w danej firmie 3 – dniowy okres wypowiedzenia. Zatem jego ostatni dzień pracy to 18 maja 2020 roku.