Blog

jakie grożą kary za wystąpienie przeciwko prawom pracowniczym

Jakie grożą kary za wykroczenia przeciwko prawom pracowniczym?

Przedsiębiorca, który nie stosuje się do traktowania swoich pracowników w sposób odpowiedni, może liczyć się karami. Specjalne regulacje zawarte w artykułach od 281 – 283 Kodeksu Pracy definiują specjalne sankcje, które są nakładane na przedsiębiorców działających niezgodnie z prawem. Jakie one są i z jakich powodów można zostać ukaranym?

Odpowiedzialność pracodawcy wobec pracownika – za co grożą kary?

Najdotkliwszą karą, którą może otrzymać pracodawca jest ta z rodzaju finansowej. Wykroczeniem nazywamy szkodę, która została popełniona umyślnie, jak i nieumyślnie czynu społecznie szkodliwego, zagrożonego pod groźbą kary. Kodeks pracy uwzględnia szereg sytuacji, które podlegają sankcjom wobec pracodawcy. Najważniejsze z nich wymienię poniżej, cytując bezpośrednio z Kodeksu pracy:

 1. Wykroczenia za zakresu nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy zawarte w Art. 281 Kodeksu Pracy:
 2. Pracodawca, który zawiera umowę cywilnoprawną w warunkach, w których zgodnie z przepisami prawa musi zostać zawarta umowa o pracę,
 3. Nie zawiadamia właściwego okręgowego inspektora pracy, w formie pisemnej lub elektronicznej, o zawarciu umowy o pracę na czas określony dłuższą niż 33 miesiące, razem z określeniem przyczyn podpisania takiej umowy, w terminie wyznaczonym do 5 dni roboczych od dnia jej podpisania z pracownikiem,
 4. Pracodawca nie potwierdza na piśmie zawartej umowy z pracownikiem przed dopuszczeniem go do pracy,
 5. Lub wypowiada albo rozwiązuje umowę z pracownikiem stosunek pracy bez wypowiedzenia
 6. Stosuje kary, które nie są przewidziane w przepisach dotyczących odpowiedzialności porządkowej pracowników,
 7. Narusza przepisy o czasie pracy lub uprawnieniach pracowników związanych z rodzicielstwem i zatrudnianiu młodocianych,
 8. Nie prowadzi dokumentacji pracowniczej

Jeśli pracodawca naruszy, któryś z tych przepisów zostanie poddany karze finansowej od 1 000 zł do 30 000 zł.

 • Pracodawca, który nie przestrzegał podstawowych zasad Bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie za art. 283 Kodeksu pracy, a konkretnie:
 • Nie zapewnia, aby budowa lub przebudowa obiektu budowlanego lub jego części, w której mają być pomieszczenia pracy była wykonywana w oparciu o projekt, który uwzględnia BHP,
 • Nie zapewnia wyposażenia stanowisk pracy w maszyny i inne urządzenia techniczne spełniające wymagania,
 • Nie zapewnia pracownikowi środków ochrony osobistej, które spełniają wymagania,
 • W przypadku zakazów stosuje materiały, substancje chemiczne, substancje niebezpieczne groźne dla zdrowia pracowników,
 • Nie zawiadamia właściwego okręgowego inspektora pracy w przypadku, gdy dojdzie do wypadku w pracy,
 • Zakłóca pracę Państwowej Inspekcji Pracy
 • Bez potrzebnego zezwolenia zezwala na pracę zarobkową dzieciom, które nie ukończyły  16 roku życia

Kara, która może spotkać przedsiębiorcę nieprzestrzegającego przepisów również może wynieść od 1 000 zł do 30 000 zł.

 • Pracodawca, który wbrew obowiązkowym przepisom:
 • Nie wypłaca wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia zgodnie z terminem lub dokonuje zmian w postaci obniżki tegoż wynagrodzenia lub świadczenia,
 • Nie udziela urlopu wypoczynkowego pracownikowi lub zaniża jego wymiar,
 • Nie przekazuje świadectwa pracy pracownikowi

Stosuje się wobec niego karę grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł. 

Leave a reply