Blog

księgowanie prezentów świątecznych

Księgowanie prezentów świątecznych

Podczas okresu świątecznego, nie tylko otrzymujemy prezenty od najbliższych, ale i od pracodawcy, np. na wigilii pracowniczej. Paczki świąteczne w zakładach pracy to powszechne zjawisko. Te, sfinansowane ze środków obrotowych, stanowią dla pracownika przychód ze stosunku pracy. Czy przedsiębiorca, który zakupił drobne prezenty w postaci bonów, paczek lub kart podarunkowych jest zobowiązany odprowadzić podatek dochodowy i składki ZUS? Zapraszam Państwa do zapoznania się z dzisiejszym wpisem.

Czym jest koszt podatkowy?

W tym przypadku odniosę się do art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. W skrócie – koszty, które bezpośrednio lub pośrednio wpływają na osiągany przychód.

Prezent dla pracownika a koszt podatkowy

Wydatki związane z zakupem upominków dla pracowników z okazji świąt mogą stanowić koszt podatkowy. Wręczenie prezentów świątecznych pracownikom ma charakter motywacyjny. Intencja takich działań ma za zadanie zwiększenie produktywności zatrudnionych w firmie osób i wpływać w sposób pośredni na uzyskiwane większe przychody w przyszłości.

Warto przy tym zaznaczyć, że każde świadczenie pieniężne, tj. wynagrodzenie zasadnicze, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, dodatki nagrody, stanowią przychód pracownika ze stosunku pracy. Wartość otrzymanego prezentu świątecznego należy doliczyć do wynagrodzenia osoby zatrudnionej. Następnie od powstałej kwoty obliczyć i pobrać zaliczkę z tytułu podatku dochodowego. Od wartości upominków należy również naliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Podatek dochodowy od osób fizycznych – co może zostać od niego zwolnione?

Zwolnione z opodatkowania mogą zostać niektóre wartości przedmiotowe. Według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w art. 21 ust.1, jest zawarta stosowna informacja: ‘’wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym okresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych’’.

Wartość tych świadczeń nie może przekroczyć w roku podatkowym 1000 zł. Co ważne, rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony oraz inne znaki, które można wymienić na towary lub usługi. Upominki najczęściej otrzymywanymi od pracodawcy są paczki okolicznościowe, które są zwolnione z podatku PIT.

Natomiast paczki lub bony, które zostały sfinansowane ze środków obrotowych przedsiębiorstwa można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Zakup prezentów nie jest wtedy uzależniony od sytuacji materialnej pracownika (i nie jest finansowany z ZFŚS), dlatego każdy powinien otrzymać świadczenie w takiej samej wysokości. Zostaną one wtedy zaliczone jako wydatki na cele pracownicze.