Blog

Kto może skorzystać z IP BOX?

Czym jest IP BOX? Jest to ulga podatkowa wprowadzona przez państwo od 1 stycznia 2019 roku. Dotyczy to tych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność ukierunkowaną na badania i rozwój. Dzięki preferencyjnym warunkom opodatkowania dochodów od sprzedaży produktów lub usług wygenerowanych związanych z prawem własności intelektualnej.

IP BOX – jak to rozumieć, kto skorzysta?

Ulga podatkowa ma przede wszystkim zachęcać przedsiębiorców do odważniejszych, bardziej zaangażowanych działań badawczo – rozwojowych i niejako pchając gospodarkę opartą o rozwój. Po spełnieniu określonych wymogów stawka podatku dochodowego będzie wynosić 5 proc – dotyczy to zarówno podatku PIT jak i CIT. Obowiązkowym warunkiem jest posiadanie działalności badawczo – rozwojowej ściśle, związanej z wytworzeniem, rozwojem i udoskonalaniem kwalifikowanego prawa do własności intelektualnej, którą nazywamy:

 • Autorskim prawem do programu komputerowego,
 • Patentem,
 • Prawem rejestracji wzoru przemysłowego,
 • Prawem ochrony na wzór użytkowy,
 • Prawem rejestracji układu scalonego,
 • Prawem rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego,
 • Dodatkowym prawem ochrony dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
 • Wyłącznym prawem o ochronie prawnej roślin

Podatnicy mogący się ubiegać o możliwość korzystania ze specjalnej ulgi, uzyskujący dochody z kwalifikowanych IP, prowadzący działalność badawczo – rozwojową oraz są objęci podatkiem PIT oraz CIT to:

 • Jednoosobowe działalności gospodarcze,
 • Wspólnicy spółki jawnej, partnerskiej, cywilnej, komandytowej
 • Przedsiębiorstwa w spadku

dodatkowo

 • Osoby prawne,
 • Podatkowe grupy kapitałowe,
 • Spółki kapitałowe w organizacji
 • Jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej
 • Spółki komandytowe i akcyjne, które mają swoją siedzibę lub zarząd na terenie RP,
 • Spółki nie mające osobowości prawnej, które mają siedzibę lub zarząd poza terenem RP

Wymogi obowiązujące

Zatem, jeśli przedsiębiorca chce skorzystać ze specjalnej ulgi, to musi spełniać kryterium takie jak:

 • Warunek konieczny – prowadzenie działalności badawczo – rozwojowej,
 • Wytworzenie kwalifikowane IP
 • Prowadzenie odrębnej ewidencji zdarzeń gospodarczych, która obejmuje wszystkie operacje finansowe powiązanych z dochodami z kwalifikowanych IP,
 • Uzyskanie dochodu z kwalifikowanego IP,
 • Poniesienie kosztów kwalifikowanych związanych z wytworzeniem, rozwojem i udoskonaleniem kwalifikowanego IP

Warto także mieć na uwadze fakt, iż przedsiębiorców, których prace badawczo – rozwojowe obejmują więcej niżeli jedno kwalifikowane IP, obliguje przedsiębiorców do prowadzenia rejestrów projektów badawczo – rozwojowych, w którym będzie uwzględniony: opis projektu, data i jego zakończenie, wyszczególnienie osób w nim uczestniczących oraz opis stworzonych prac i osób w nią zaangażowanych.