Blog

kto musi prowadzić księgę przychodów i rozchodów

Kto musi prowadzić księgę przychodów i rozchodów?

Każdy przedsiębiorca, który zakłada działalność gospodarczą jest zobowiązany do wybrania formy opodatkowania. Wiąże się to również z wyborem formy prowadzenia księgowości. W dzisiejszym artykule omówię i wyjaśnię szczegółowo jedną z nich – księgę przychodów i rozchodów.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów – na czym polega?

Przy prowadzeniu działalności gospodarczej jesteśmy zobowiązani do ujmowania każdej operacji gospodarczej zachodzącej w naszym przedsiębiorstwie w modelu uproszczonym, z której można skorzystać, gdy spełnimy następujące warunki:

 • Przychody ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych odniesione w poprzednim roku obrotowym nie przekroczyły 2 000 000 euro ( w 2020 r. wynosi 8 746 800 zł),
 • Uprawnione do księgowości uproszczonej są osoby fizyczne oraz spółki osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie, a także spółdzielnie socjalne
 • Korzystamy z podatku rozliczanego na zasadach ogólnych (17% i 32%) lub liniowo (19%)

Należy pamiętać, że w przypadku, gdy przedsiębiorstwo przekroczy limit określony w świetle przepisów ustawy o rachunkowości, będzie zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości.

Jak wygląda księga przychodów i rozchodów?

W podatkowej księdze przychodów i rozchodów księguje się operacje, które przedstawię poniżej:

 • Wszystkie przychody odniesione przez przedsiębiorstwo – zarówno te ze sprzedaży, jak i inne przychody,
 • Zakup towarów i materiałów oraz koszty uboczne poniesione przez przedsiębiorstwo ( szczegółowe informacje zawarte są w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie prowadzenia KPiR).
 • Wydatki, tj. wynagrodzenia, w naturze, a także pozostałe wydatki poniesione w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym składki ZUS

Zasady prowadzenia KPiR określone są szczegółowo w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. dotyczące prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Kto musi prowadzić KPiR i jak ją prowadzić?

Ewidencja przychodów i rozchodów obowiązkowa jest dla podmiotów, które wymieniłam kilka akapitów wyżej. Jednak nie są one jedyne. Identyczne zasady dotyczą:

 • Osób prowadzących działalność gospodarczą w postaci agencji
 • Osób duchownych, które zaprzestały korzystania ze zryczałtowanego podatku dochodowego,
 • Osób, których działania obejmują produkcję rolną – jeśli wyrażą chęć skorzystania z KPiR
 • Armatorzy wyróżnieni w Ustawie o podatku podażowym

Księgę przychodów i rozchodów można prowadzić w formie papierowej, jak i elektronicznej. W przypadku tej pierwszej opcji, należy pamiętać, aby strony były ze sobą spięte i ponumerowane. Natomiast przedsiębiorca, który korzysta z umieszczania operacji gospodarczych w KPiR w postaci elektronicznej, powinien:

 • Sformułować na piśmie instrukcję obsługi programu księgowego, z którego korzysta przy prowadzeniu księgi,
 • Posługiwać się programem, który zapewnia bezproblemowy wgląd oraz wydruk w treść znajdującej się w KPiR,
 • Przechowywać dane tak, aby nie uległy zniszczeniu lub zniekształceniu

Leave a reply