Blog

o czym należy pamiętać zwalniając pracownika?

O czym należy pamiętać zwalniając pracownika?

Zwolnienie z pracy jest to ciężka decyzja dla pracodawcy jak i pracownika. Jeśli zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy zostało wykonane przez pracodawcę, to zapewne ma to swoje uzasadnienie. Zwolniony z pracy pracownik zmuszony jest do poszukiwania nowego miejsca zatrudnienia. Jak zwolnić pracownika tak, aby było to zgodne z prawem? Jakie są prawa pracownika przy zwolnieniu z pracy?

Kiedy należy się odprawa zwolnionemu pracownikowi?

Odprawy przy zwolnieniu, w myśl Kodeksu pracy, nie są uwzględnione w przepisach polskiego prawa. Odprawa pracownicza należy się zatrudnionemu przy określonych warunkach. Warunki te reguluje ustawa z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.  Wyjaśnię Państwu kiedy pracownikowi należy się odprawa.

Odprawa przy zwolnieniu indywidualnym przysługuje pracownikowi na mocy wspomnianej przeze mnie ustawy. Warunkiem jest, aby zwolnienie pracownika było z winy pracodawcy, np. niekorzystna sytuacja finansowa przedsiębiorstwa, likwidacja stanowiska pracy lub ogłoszenie upadłości firmy. Odprawa za zwolnienie przysługuje pracownikowi w formie pieniężnej w zależności od stażu pracy.

Odprawa pracownicza obowiązuje również przy zwolnieniach grupowych, co jest zawarte w ustawie. Zwolnienia grupowe są wtedy, gdy pracodawca zwalnia pracowników z przyczyn ich niedotyczących w drodze wypowiedzenia lub na mocy porozumienia stron. Termin ten nie może przekraczać 30 dni. Ze zwolnieniami grupowymi mamy do czynienia, gdy przedsiębiorstwo zatrudnia co najmniej 20 osób. Zwolnienie z pracy przez pracodawcę w ramach zwolnienia grupowego zalicza się:

  • 10 pracowników – warunkiem jest, aby przedsiębiorstwo zatrudniało mniej niż 100 osób,
  • 10 % załogi – gdy w firmie pracuje co najmniej 100 osób, ale mniej niż 300,
  • 30 pracowników – przedsiębiorstwo zatrudnia co najmniej 300 pracowników.

Kodeks pracy – odprawa. Jaka jest jej wysokość?

Odprawy za zwolnienie, tak jak wspomniałam wyżej, uzależnione są od stażu pracy pracownika. Odprawa przy likwidacji stanowiska lub z innych wymienionych przyczyn wynosi:

  • Jednomiesięczne wynagrodzenie w przypadku, gdy pracownik w przedsiębiorstwie zatrudniony jest krócej niż 2 lata,
  • Dwumiesięczne wynagrodzenie w przypadku, gdy pracownik był zatrudniony w przedsiębiorstwie od 2 do 8 lat,
  • Trzymiesięczne wynagrodzenie w przypadku, gdy pracownik był zatrudniony w przedsiębiorstwie powyżej 8 lat.

Odprawa z pracy jest również możliwa przy zwolnieniach grupowych.

Jej wysokość nie może być większa niż kwota 15–krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego na dzień, w którym doszło do rozwiązania stosunku o pracę.

Wspomnę tylko, że gdy pracodawca zwalnia pracownika, może on odwołać się do sądu – ma na to 21 dni.

Zachęcam Państwa do zapoznania się również z wpisem, w którym opisałam prawa pracownika dotyczących dni na poszukiwanie pracy, ale także do innych tematów, które znajdują się na moim blogu.

Leave a reply