Blog

system wynagrodzenia za pracę

System wynagrodzenia za pracę

System wynagrodzenia to metoda zapłaty za pracę, która jest wykonywana na rzecz pracodawcy. W zależności od przedsiębiorstwa wyróżniamy kilka systemów wynagrodzenia – czasowy, akordowy i prowizyjny. Pracodawcy mogą dowolnie zastosować sposób wynagrodzenia dla swoich pracowników. Czym różnią się poszczególne systemy?

Akordowy system wynagrodzenia – szczegóły

Odnosi się do konkretnie wykonanej pracy w określonej jednostce czasu. Wynagrodzenie zależy od wyników jego pracy, a konkretniej ilości złożonych elementów czy liczby wykonanych produktów. Taka forma nie ma związku z ilością przepracowanego czasu.

Akordowy system wynagrodzenia określają dwie konkretne normy, za które pracownik otrzymuje wynagrodzenie za pracę:

  • Norma czasowa – określony jest czas, w którym konkretne zadanie powinno zostać wykonane. Np. określona jednostka czasowa na wykonanie jednego produktu,
  • Norma ilościowa – określa ilość produktów wykonanych w określonej jednostce czasu, np. złożenie 100 elementów w przeciągu godziny czy posprzątanie konkretnej ilości pokoi w danym dniu.

Taki system preferowany przez pracodawcę bardziej motywuje pracownika do wykonywanej pracy. Niestety nie daje mu to gwarancji pełnego zarobku z tego tytułu, co jest na pewno minusem patrząc z perspektywy pracownika. Wśród systemu akordowego możemy wyróżnić jego trzy rodzaje: prosty, progresywny oraz zryczałtowany. Ważnym elementem przy stosowaniu takiego systemu jest ustalenie wcześniej ceny akordowej, która oczywiście później może zostać podniesiona.

Czasowy system wynagrodzenia

Wynagrodzenie określane jest według jednostek czasowych, np. za pomocą stawki miesięcznej, dobowej, tygodniowej czy godzinowej. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od przepracowanych jednostek czasu pomnożonych przez stawkę wynagrodzenia, a także związana jest  z jego kwalifikacjami i pełnioną przez niego funkcją.

Pracodawcy w celu dodatkowej motywacji pracownika stosują różne premie oraz dodatki. Mimo, iż na wysokość wynagrodzenia nie mają bezpośrednio wpływu wyniki osiągane przez pracownika, to musi on wykazać się starannością co do wykonywania swoich czynności.

Zaletą takiego systemu jest łatwość zarządzania oraz poddawania kontroli, łatwość oszacowania kosztów robocizny, stabilność formy zatrudnienia, co ułatwia zatrzymanie wykwalifikowanej kadry.

Prowizyjny system wynagrodzenia

Ostatnim systemem, który chciałabym poruszyć w tej publikacji, jest prowizyjny system wynagrodzenia. Najprościej mówiąc, jest on związany i zależny od efektów osiąganych przez pracowników, będąc jednocześnie najczęściej stosowanym w firmach handlowych oraz usługowych. Wśród zawodów, które korzystają z takiego wynagrodzenia możemy wyróżnić sprzedawców, przedstawicieli handlowych, akwizytorów czy inkasentów.

W tym systemie brakuje górnej granicy wynagrodzenia, które jest uzależnione od osiąganych wyników – np. poprzez ilość sprzedanego towaru czy produktu.

Możemy wyróżnić jeszcze jeden, ostatni rodzaj wynagrodzenia prowizyjnego nazywanego ‘’czasowo – prowizyjnym’’. Składa się on z takich elementów jak:

  • Wynagrodzenia stałego, które nie może być niższe niż wynagrodzenie minimalne,
  • Prowizji, która jest uzależniona od osiągniętych wyników sprzedaży przez pracownika, która jest ustalana wraz z pracodawcą

Leave a reply