Blog

Wyliczenie wynagrodzenia chorobowego

Pracownikowi zatrudnionemu w oparciu o umowę o pracę należy się wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy za czas, w którym jest on niezdolny do pracy. Wysokość wynagrodzenia przelicza się według norm, które obowiązują przy ustalaniu zasiłku chorobowego. Pracownik otrzymuje je za każdy dzień niezdatności do pracy, a okres jego przyznawania jest ograniczony.

Od czego zależy suma wynagrodzenia?

Podstawą wielkości zasiłku, który przysługuje pracownikowi jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone przez pracodawcę:

  • Za okres 12 miesięcy kalendarzowych przed wystąpieniem niezdolności do pracy,
  • Za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia, jeśli niezdolność do pracy zaistniała przed upływem 12 miesięcy ubezpieczenia

Do podstawy wynagrodzenia chorobowego zalicza się elementy wchodzące w podstawę składki na ubezpieczenie chorobowe, mam tu na myśli przede wszystkim:

  • Płacę zasadniczą,
  • Premię oraz nagrody zależne od wyników osiąganych przez pracownika,
  • Dodatki funkcyjne oraz stażowe,
  • Uposażenie za nadgodziny i pracę w nocy,
  • Wynagrodzenie urlopowe

Wysokość przyznanego świadczenia dla pracownika zależy od rodzaju niezdolności do pracy. Jeżeli jest to choroba lub odosobnienie w związku z chorobą zakaźną będzie to 80% wynagrodzenia. Natomiast 100% wynagrodzenia otrzyma pracownica, która zaszła w ciążę. Na taką samą wysokość pensji może liczyć również pracownik, który uległ wypadkowi w drodze do lub z pracy. W przypadku, gdy pracownik poddał się badaniom by zostać dawcą komórek, tkanek czy narządów lub będzie miał zabieg pobrania tych organów – może liczyć tak samo na 100 % wynagrodzenia. Natomiast z powodu pobytu w szpitalu, pracownik otrzymuje 70% wynagrodzenia.

W jaki sposób wyliczyć wynagrodzenie chorobowe?

Chcąc obliczyć wysokość wynagrodzenia chorobowego powinno się odjąć sumę składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, a także chorobowe. W tym wypadku jest to wyrażone w procentach i wynosi – 13,71% podstawy wynagrodzenia.

Osoba, która jest niezdolna do pracy i jest ubezpieczona, ma prawo do wynagrodzenia w wysokości 1/30 podstawy wymiaru świadczenia chorobowego za jeden dzień niezdolności do pracy. Oznacza to, że podstawę pomniejszamy o wysokość składek, a następnie dzielimy ją przez 30 dni.

Wynik, który otrzymamy mnożymy w zależności od tego, z jakiego powodu posiadamy zwolnienie lekarskie i jaki procent z tego tytułu nam przysługuje (70%, 80% bądź 100%).

Otrzymany rezultat jest to wynagrodzenie za jeden dzień niezdolności pracownika do pracy. Jeśli chcemy obliczyć sumę, którą pracownik powinien otrzymać będąc na zwolnieniu, należy pomnożyć ten wynik przez okres jego niezdolności do pracy.

W ciągu roku kalendarzowego, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za  maksymalnie 33 dni, w przeciągu roku za niezdolność do pracy lub 14 dni w sytuacji, gdy osoba zatrudniona ukończyła 55 rok życia. Jest to objęte przez cały okres zwolnienia lekarskiego, biorąc pod uwagę również dni wolne od pracy. Wynagrodzenie w tym okresie wypłaca nasz pracodawca. Po przekroczeniu tego okresu zasiłek chorobowy wypłacany jest przez ZUS.

Leave a reply