Blog

wynagrodzenie chorobowe i zasadnicze

Wynagrodzenie chorobowe i zasadnicze

W dzisiejszym wpisie chciałabym poruszyć temat wynagrodzeń pracowniczych. Na początek posłużę się definicją, która znajduje się w Kodeksie pracy. W art. 78. §1. Kodeksu pracy czytamy: Wynagrodzenie za pracę powinno być tak ustalone, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy.

Czytając dalej, w art. 80: Wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią. 

Wynagrodzenie za pracę wykonaną przez pracownika jest obowiązkowym świadczeniem wynikającym ze stosunku pracy ze swoim pracodawcą. W chwili podpisania umowy pracownik zobowiązuje się do wykonania określonej pracy, a pracodawca do wypłacenia mu za to przysługującego wynagrodzenia. W Kodeksie pracy istnieje podział na składniki wynagrodzenia obligatoryjne (obowiązkowe) i fakultatywne (nieobowiązkowe). Podstawą jest wynagrodzenie zasadnicze. W przypadku, gdy pracownik zachoruje, otrzymuje wynagrodzenie chorobowe. W dzisiejszym artkule wyjaśnię oba przypadki.

Wynagrodzenie zasadnicze – co to jest?

Wśród obowiązkowych elementów, które znajdują się w wypłacanej pensji pracownikowi możemy znaleźć:

  • Wynagrodzenie zasadnicze,
  • Wynagrodzenie za pracę nocną,
  • Wynagrodzenie za dyżury,
  • Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy,
  • Dodatki za pracę w niedzielę i święta

Chciałabym się skupić na wynagrodzeniu zasadniczym. Może wyróżnić trzy systemy wynagradzania:

  • System czasowy,
  • System akordowy,
  • System prowizyjny

Najczęściej korzysta się z systemu czasowego i określonej stawki. Wtedy pracownik otrzymuje taką samą wysokość wynagrodzenia zasadniczego, ustaloną podczas rozmowy z przyszłym pracodawcom.  Bez względu na to jaką ilość przepracował w miesiącu. Do pensji zasadniczej mogą zostać uwzględnione dodatki, tj. premie i nagrody regulaminowe czy prowizje.

Nie należy tutaj zestawiać płacy minimalnej z wynagrodzeniem zasadniczym jako pojęcia tożsame. Wynagrodzenie zasadnicze może być niższe niż płaca minimalna.  Ma to związek z tym, że wynagrodzenie zasadnicze stanowi zazwyczaj część naszych zarobków w danym miesiącu, a płaca minimalna określona jest w ustawie.

Ile wynosi wynagrodzenie chorobowe?

Nieobecność w pracy na skutek choroby, poprzedzone zwolnieniem lekarskim ma wpływ na wysokość wynagrodzenia chorobowego w miesiącu, w którym byliśmy nie obecni w pracy. Z czego składa się wynagrodzenie i jak obliczyć wysokość chorobowego?

Podczas, gdy jesteśmy chorzy, przysługuje nam wynagrodzenie chorobowe, które wynosi 80% lub 100% podstawy. Jest ono wypłacane osobie ubezpieczonej. Przez 33 dni choroby, wynagrodzenie wypłacane jest ze środków pracodawcy. Po tym czasie pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy. Odpowiedzialność za wypłatę tego świadczenia przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jego wysokość zależy od przyczyny niezdolności do pracy i może wynosić 70%, 80% lub 100%.

Przykład, jak wyliczyć wynagrodzenie chorobowe opisałam w tym artykule – https://www.ec-biuro-rachunkowe.pl/blog/wyliczenie-wynagrodzenia-chorobowego/

Leave a reply