Blog

Zakaz konkurencji – pytania i odpowiedzi

Zakaz konkurencji jest to umowa pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, polegająca na zobowiązaniu się przez osobę zatrudnioną do nie wykonywania czynności działalności konkurencyjnej. W artykule 101 ust. 1 Kodeksu pracy czytamy:

W zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność .

Taka umowa powinna zostać sporządzona przez obie strony na piśmie.

Co zawiera umowa o zakazie konkurencji?

Umowa o zakazie konkurencji może trwać w ciągu odbywania stosunku pracy przez pracownika, jak również określony czas po odejściu lub zwolnieniu przez pracodawcę. Co powinno się zawrzeć w takiej umowie?

Na samym początku należy określić strony umowy. W tym przypadku jest to pracodawca i pracownik. Kolejnym krokiem jest czas obowiązywania umowy o zakazie konkurencji. Często zdarza się tak, że jest on równoznaczny z obowiązywaniem umowy o pracę. 

Najważniejszą rzeczą w porozumieniu, które zostanie zawarte pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem to określenie czynności zabronionych osobie zatrudnionej. Jest to rodzaj, zasięg terytorialny i forma prawna.

Pracodawca w umowie o zakazie konkurencji nie może zabronić pracownikowi wykonywania wszelkiej działalności. Zapisy te dotyczą:

  • Aktywności konkurencyjnej w stosunku do swojej działalności,
  • Kar umownych w przypadku, gdy zakaz konkurencji zostanie naruszony przez pracownika.

 Dokument powinien zostać sporządzony w dwóch egzemplarzach i zostać podpisany zarówno przez pracodawcę jak i pracownika.

Celem takiej umowy jest ochrona interesów pracodawcy. Jej zawarcie z pracownikiem daje pewną gwarancję, że informacje, które są istotne nie zostałyby ujawnione, a tym samym nie narazi to pracodawcy na straty finansowe.  

Z perspektywy pracownika może zostać również zawarta informacja o odszkodowaniu dla zatrudnionego w przypadku, gdy przestrzegana jest umowa o zakazie konkurencji. Musi ono wynosić co najmniej 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika, które uzyskiwał przed ustaniem stosunku pracy z pracodawcą i powinno być wypłacone za okres, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji.

Jaka jest wysokość kary umownej za złamanie zakazu konkurencji

Konsekwencje za złamanie postanowień z pracodawcą zawartych w umowie mogą obciążyć konto pracownika. Nie wywiązując się z zawartego porozumienia, pracodawca zyska prawo do ubiegania się o odszkodowanie z poniesionych, ewentualnych strat. Pracodawca w tym przypadku musi udowodnić, iż taka szkoda powstała i przedstawić wysokość poniesionych przez niego strat finansowych.

Pracownik ponosi odpowiedzialność tylko za rzeczywistą stratę, której doznał pracodawca. Odszkodowanie nie może przekraczać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia, które przysługuje pracownikowi.