Blog

pracownik wspomagający

Zatrudnienie pracownika wspomagającego

Rynek zmienia się dynamicznie. Przedsiębiorstwa, które szukają pracowników nie zamykają się na osoby, które posiadają konkretne umiejętności. Rośnie odsetek firm zaangażowanych społecznie. Możemy zauważyć stopniowy wzrost zainteresowania pracownikami niepełnosprawnymi. Pracodawca, który zatrudni takiego pracownika, może liczyć na szereg korzyści i form wsparcia z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jednym z nich jest zatrudnienie pracownika wspomagającego, czyli asystenta, który w razie trudności pomoże osobie niepełnosprawnej.

Kim jest asystent niepełnosprawnego pracownika?

Jest to osoba, która pomaga pracownikowi niepełnosprawnemu, w szczególności z zakresu:

  • czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem,
  • czynności niemożliwych lub trudnych do wykonania samodzielnie przez pracownika niepełnosprawnego, którego przedsiębiorca zatrudnił w swojej firmie.

Na takie stanowisko można uzyskać dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (w skrócie PFRON). Co warte podkreślenia, asystentem pracownika niepełnosprawnego może zostać osoba już zatrudniona w danej firmie, a obowiązki, które zostaną jej przydzielone, będą dodatkowymi zadaniami. Nie jest to warunek konieczny. W przepisach nie zostały uwzględnione określone warunki czy kwalifikacje względem asystenta osoby niepełnosprawnej.

Dofinansowanie wynagrodzenia asystenta – ile wynosi i gdzie składać wniosek?

Jeśli zamierzamy zatrudnić osobę niepełnosprawną w naszym przedsiębiorstwie, należy wziąć pod uwagę zatrudnienie dla niej asystenta. Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku do starosty lub prezydenta na prawach powiatu. Następnie skierować się do odpowiedniego Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, aby otrzymać zwrot kosztów zatrudnienia pracownika – asystenta. Dochodzi wtedy do podpisania umowy między pracodawcą a urzędem pracy w zakresie refundacji stanowiska, a wniosek trafia do PFRON dzięki pośrednictwu oddziału.

Pracodawca we wniosku zobowiązany jest również o załączenie zaświadczenia od lekarza osoby niepełnosprawnej, w którym znajdzie się informacja o potrzebie asystenta w miejscu pracy. Wszelkie informacje zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej.

Wysokość dofinansowania na zatrudnienie pracownika wspomagającego

Na jaką kwotę refundacji może liczyć przedsiębiorca? Wysokość zwrotu miesięcznych kosztów zatrudnienia asystenta stanowi iloczyn kwoty najniższego wynagrodzenia i ilorazu liczby godzin w miesiącu, które zostały przeznaczone na udzielenie pomocy pracownikowi niepełnosprawnemu oraz liczby godzin w miesiącu przepracowanych przez pracownika niepełnosprawnego. Przykładowy koszt refundacji przedstawię na poniższym przykładzie.

Pracownik niepełnosprawny w pewnej firmie przepracował w danym miesiącu 50h. Asystent, który pomaga mu w zakresie obowiązków, przeznaczył na pomoc tej osobie 5h. W Polsce minimalne wynagrodzenie brutto w 2020 roku wynosi 2600 zł. Według powyższej definicji, aby uzyskać informację, jaki koszt refundacji otrzymamy z PFRON, należy dokonać następujących obliczeń:

2600*(5:50)= 260 zł – jest to kwota, która zostanie nam przydzielona na zatrudnienie pracownika wspomagającego.