Blog

Jak zaksięgować fakturę korygującą?

Co to jest faktura korygująca?

Faktura korygująca jest dokumentem księgowym, sporządzanym przez sprzedawcę w konkretnych sytuacjach tj. zmniejszenia podstawy opodatkowania lub jej zwiększenia oraz stwierdzenia pomyłki, np.  błędne dane lub kwota. Dzięki temu możemy wcześniejszą fakturę skorygować i zawrzeć w niej prawidłowe dane. Faktura ta jest wystawiana w dwóch egzemplarzach, oryginał dostaje kupujący, zaś kopię zatrzymuje sprzedawca.

Faktura korygująca – jak powinna wyglądać?

Prawidłowo sporządzona faktura korygująca według art.106j. o podatku towarów i usług powinna zawierać:

  1. Wyrazy ‘’FAKTURA KORYGUJĄCA’’ lub wyraz ‘’KOREKTA’’
  2. Numer oraz datę jej wystawienia
  3. Dane zamieszczone w fakturze, której dotyczy faktura korygująca
  4. Przyczynę korekty
  5. Jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego – odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej
  6. Prawidłową treść korygowanych pozycji

Jak rozliczać fakturę korygującą w podatku VAT?

Jeżeli w fakturze korygującej została zawarta zmiana wartości podatku VAT, najczęściej musi być ona zawarta w deklaracji VAT, za dany okres rozliczeniowy. Tu jednak znaczenie ma czy w wyniku korekty nastąpiło zwiększenie czy zmniejszenie podatku VAT.

  1. Jeżeli doszło do zwiększenia – należy ująć w deklaracji okres, którego dotyczyła sprzedaż.
  2. Jeśli doszło do zmniejszenia – podatek VAT ujmujemy w okresie, w którym potwierdzono nam otrzymanie korekty.

Ponadto – potwierdzenie niezbędne jest tylko w przypadku zmniejszenia kwoty podatku. Jeśli jest zwiększenie – potwierdzenie nie jest konieczne.

Jak rozliczać faktury korygujące w podatku dochodowym?

Analogiczna sytuacja ma się wtedy, gdy faktura korygująca ma wpływ na rozliczenie podatku dochodowego, jednakowo po stronie przychodów, jak i kosztów jest związane z czynnikami, których dotyczy ta faktura:

  • Jeżeli poprawka ma dotyczyć błędu w fakturze dotyczącego, np. ilości, ceny lub kwoty podatku VAT, to powinna być dopasowana wstecznie do okresu, do którego się odnosi tj. do daty przychodu należnego z tego tytułu, występującego w fakturze pierwotnej
  • Przyjmijmy fakt, że faktura pierwotna poprawnie dokumentowała zdarzenie gospodarcze, które zostało zrealizowane w dacie jej wystawienia. Natomiast faktura korygująca została sporządzona przez dostawcę na skutek późniejszych zmian w przychodach, które nastąpiły po wystawieniu faktury pierwotnej tj. zmiana ceny, przyznanie rabatu czy zwrot towaru. W takiej sytuacji fakturę korygującą powinno się uregulować na bieżąco