Blog

Dopłaty do pensji pracowników

W dobie światowego kryzysu, związanego z pandemią koronawirusa, polski rząd by ratować sytuację gospodarczą kraju, przygotował pakiet zmian w prawie, nazywanym jako ‘’tarcza antykryzysowa’’. Forma pomocy została podzielona na 5 obszarów: pracownicy, firmy, zdrowie, instytucje finansowe oraz inwestycje. Przedsiębiorcy, którzy w związku z ostatnimi wydarzeniami zanotowali straty, mogą liczyć na dofinansowanie do pensji pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń pracowniczych. Nowe przepisy zaczęły obowiązywać z dniem 1 kwietnia.

Czy z pomocy może skorzystać każdy przedsiębiorca?

O dofinansowanie do pensji może się ubiegać każdy przedsiębiorca. W rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2020 r. o Prawie przedsiębiorców, gdzie w art. 4 ust. 1 i 2 czytamy: Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Jak również: przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Zatem w przypadku wystąpienia przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu, przez które obrót gospodarczy był znacznie mniejszy, w następstwie pojawienia się COVID-19. Minimalny okres prowadzenia działalności wynosi 2 miesiące. Cytując za serwisem gov.pl: W celu otrzymania dofinansowania skala spadku sprzedaży towarów lub usług musi wynosić:

 • Nie mniej niż 15 proc. – jest to stosunek łącznych obrotów z ostatnich 2 miesięcy, przypadających po 02.01.2020 do obrotów równoważnie z rokiem poprzednim
 • Nie mniej niż 25 proc. – jest to stosunek z obrotów, które nastąpiły w dowolnie wskazanym miesiącu, analogicznie za poprzednio wskazany rok kalendarzowy.

Dofinansowanie pensji – w jakiej formie?

Dzięki uzyskanemu wsparciu z polskiego rządu, przedsiębiorca może liczyć na dofinansowanie 3- miesięcznego wynagrodzenia swojego pracownika, którego zatrudnia. Pomoc, która zostanie przyznana przedsiębiorcy obowiązuje:

 1. W okresie wprowadzonego przestoju ekonomicznego. Przedsiębiorca, którego zdaniem firma ma przestój ekonomiczny związany ze spadkiem obrotów, może starać się o dopłatę do pensji pracownika przez państwo, która równać się będzie 50 proc. minimalnego wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Zaznaczyć tutaj należy, że przedsiębiorca w tym przypadku może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika o maksymalnie 20 proc., nie więcej niż do 0,5 etatu, zaznaczając przy tym, że pensja nie może być niższa, niżeli minimalne wynagrodzenie za wykonaną pracę.
 2. Nastąpi obniżenie wymiaru czasu pracy. Państwo w tym wypadku dopłaci nawet do 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce.

 

Jakie dokumenty przygotować?

Dokumenty, które musi posiadać przedsiębiorca, są zawarte w przepisach ustawy oraz przepisach wykonawczy do ustawy – mianowicie:

 • Kopia porozumienia,
 • Wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń,
 • Kopia pełnomocnictwa

Dodatkowymi oświadczeniami, którymi musi dysponować przedsiębiorca są:

 • Status przedsiębiorcy,
 • Spadek obrotów gospodarczych,
 • Zaświadczenie o niezaleganiu w zobowiązaniach podatkowych, składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne do końca trzeciego kwartału 2019 r.,
 • Dokumenty świadczące o skorzystaniu ze zwolnień dotyczących składki ZUS
 • Oświadczenie o odprowadzaniu składek na ubezpieczenie społeczne z pensji pracowników
 • Zaświadczenie nieubiegania się o pomoc obejmujących tych samych pracowników, w zakresie takich samych tytułów wypłat w ochronie miejsc pracy